houko.com 

【わ】
【全閉−●○−全開】
わあ−わお
わか−わこ
和議法(廃)(大正11年法律第72号)
わさ−わそ
わた−わと
わな−わの
わは−わほ
わま−わも
わや−わよ
わら−わろ
割当量口座簿の運営等に関する省令(平成19年経済産業省・環境省令第1号)
わわ−わん

houko.com